Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Stavebnictví I.

Seřazené podle:
  • Datum

Stavebnictví I.

Z hlediska sociálního dialogu a potřeb projektu je odvětví Stavebnictví „rozděleno“ na dvě části (BP/Stavebnictví I. a BP/Stavebnictví II.). Důvodem je výrazná odlišnost v práci s cílovou skupinou, kterou sociální partneři zastupují při řešení vybraného tématu ve Stavebnictví I. a Stavebnictví II. Prognóza je zpracována pro odvětví jako celek.

BP/Stavebnictví I.

Velké stavební firmy, kterými jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě, v současné době mají jako zaměstnance především management. Na stavební práce si najímají malé firmy a OSVČ. Velké firmy jsou především sdruženy ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Stavebnictví:

Na straně zaměstnavatelů BP/Stavebnictví I.:

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Svaz je zájmovým sdružením podnikatelských subjektů z oblasti stavebnictví. Jeho členy jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě. V současné době má Svaz 1486 členů, kteří reprezentují více než tři čtvrtiny stavebních kapacit České republiky.

Spolupracujícími, případně kolektivními členy Svazu jsou odborná společenstva, jako Sdružení pro výstavbu silnic, Sdružení pro infrastrukturu železnic, Sdružení výrobců betonových stavebních dílců, Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Silikátový svaz, Sdružení obchodníků se stavebními materiály, Sdružení výrobců plastových oken a dveří a další.

Posláním Svazu je hájit zájmy členů a odvětví s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání, a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby členské firmy mohly včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech. Prosazování zájmů odvětví a korektní lobování vyžaduje získat určitou pozici. Svaz je dnes legitimním partnerem vlády i odborů. Svaz je členem Konfederace podnikatelských svazů ČR. Svaz je členem parlamentní skupiny pro bytovou politiku a parlamentního podvýboru pro stavebnictví.

Svaz je členem Evropské federace Svazu stavebního průmyslu se sídlem v Bruselu (FIEC), spolupracuje s partnerskými podnikatelskými svazy v Německu, Rakousku, Itálii, Švédsku, Francii, Polsku, Maďarsku, ale i v Kanadě, Japonsku, Hongkongu, Chile a mnoha dalších zemích.

Členové Svazu vytvořili síť okresních, městských a regionálních Stavebních společností SPS, které řeší problémy společné členům v příslušném regionu. Pro bezprostřední kontakt s členskými firmami zřídil Svaz oblastní pracoviště ve všech bývalých krajských městech ČR a v některých dalších místech soustředěných stavebních kapacit. Manažeři Svazu, kteří tu působí, zajišťují spolu s členy představenstva a předsedy poboček Svazu také zpětnou vazbu pro dokonalou informovanost centrály Svazu v Praze. Práce Svazu je založena na aktivní účasti odborníků z členských firem, v expertních skupinách pro řešení konkrétní problematiky v oblasti cen, daní, veřejné zakázky, bytové výstavby, jakosti, kolektivního vyjednávání.

Svaz je rovněž partnerem pro kolektivní vyjednávání a tvorbu vyšší kolektivní smlouvy. Díky rozumnému přístupu obou stran se daří ve stavebnictví udržet sociální smír, ročně dohodnout racionální vývoj mezd a zajistit sociální opatření pro zaměstnance. Na druhé straně pak prosazovat suverenitu pravomocí majitelů a managementu firem a mzdový vývoj podřídit výkonnosti odvětví i jednotlivých firem. Za dobu své existence se Svaz stal zakladatelem nebo spoluzakladatelem mnoha nových iniciativ, jako je např. Stavební zdravotní pojišťovna, Stavební penzijní fond, Stavební inženýrská společnost, Stavební informační agentura, Stavební investiční a kapitálová společnost a Rada nevládních organizací stavebnictví a výstavby. Členskou základnu a stavební veřejnost oslovuje časopisem Stavebnictví a Aktuální informace pro členy SPS. Pouze pro členskou základnu je určen Stavební profil.

Na straně zaměstnanců jak BP/Stavebnictví I.:

OS Stavba ČR

Odborový svaz Stavba ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

Svaz disponuje sítí regionálních pracovišť, která zajišťují servis pro základní a místní organizace svazu.

Výtah z programu OS Stavba ČR pro rok 2007-2010:

Kolektivní vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni je nejvýznamnější formou úpravy pracovních podmínek, zejména při postupující liberalizaci pracovního práva. OS proto bude  • obhajovat odborová práva, zejména právo kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance, a důrazně vystupovat proti jakýmkoliv snahám toto právo omezovat,

  • usilovat o skutečné fungování bipartitního sociálního dialogu, o zvýšení vymahatelnosti a vynutitelnosti práva ve prospěch zaměstnanců,

  • usilovat o takovou úroveň kolektivních smluv vyššího stupně i podnikových kolektivních smluv, která zaručí zaměstnancům prosazení jejich oprávněných nároků,

  • vynakládat maximální úsilí směrem k plošnému rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně v odvětví a příbuzných oborech,

  • usilovat o trvalé zvyšování reálné mzdy.Sociální dialog je základním prostředkem k prosazování zájmů zaměstnanců, a to jak vůči zaměstnavatelům, tak vůči vládě a orgánům státní správy a samosprávy. OS proto bude:  • podporovat prohloubení kontroly nad dodržováním pracovněprávní legislativy včetně kolektivních smluv,

  • usilovat o zachování kontrolních pravomocí odborových orgánů v této oblasti,

  • důsledně vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů hájících zájmy členů a zaměstnanců.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum