Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Stavebnictví II.

Seřazené podle:
 • Datum

Stavebnictví II.

Z hlediska sociálního dialogu a potřeb projektu je odvětví Stavebnictví „rozděleno“ na dvě části (BP/Stavebnictví I. a BP/Stavebnictví II.). Důvodem je výrazná odlišnost v práci s cílovou skupinou, kterou sociální partneři zastupují při řešení vybraného tématu ve Stavebnictví I. a Stavebnictví II. Prognóza je zpracována pro odvětví jako celek.

BP/Stavebnictví II.

OSVČ, malým a středním firmám ve stavebnictví je v posledních letech věnována v rámci odvětví stavebnictví rostoucí pozornost. To vyplývá jak z rozsahu jimi zajišťované stavební produkce a zaměstnanosti, kterou svými aktivitami zajišťují, tak i z toho důvodu, že jsou významnými dodavateli stavebních prací v regionech své působnosti. Efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli, kteří dokončují zejména velké stavební zakázky.

Ve stavebnictví má specifické postavení malé a živnostenské podnikání. Počet podnikatelských subjektů s počtem do 199 zaměstnanců přesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 98 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 89 %. Produkce skupiny OSVČ , malých a středních firem se blíží jedné polovině veškerých provedených stavebních prací.

Za situace, kdy dochází již několik let ke zpomalení dynamiky poptávky po stavební produkci a tím i k zostření konkurence na stavebním trhu, jsou OSVČ , malé a střední firmy výrazným faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost českého stavebnictví. Při poklesu poptávky pak jsou tyto firmy jedny z prvních, které tento pokles pociťují nejintenzivněji.Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Stavebnictví:

Na straně zaměstnavatelů BP/Stavebnictví II.:

Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR:

 • organizace drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví v ČR

 • sdružení společenstev – sdružení, které sdružuje více cechů, asociací nebo svazů z oboru stavebnictví

 • organizace hájící a prosazující zájmy drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictvíČinnost SDMSZS:

 • vytvářet podmínky pro komplexní řešení problematiky drobných, malých a středních podnikatelů, zaměstnavatelů ve stavebnictví a služeb a zařízení souvisejících

 • hájit a podporovat podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní zájmy členů

 • zastupovat podnikatele a zaměstnavatele při tripartitním jednání s vládou, odbory a v parlamentě, vytvářet kontakty s příslušnými orgány k prosazení zájmu členů

 • připravovat a uzavírat odvětvové kolektivní smlouvy, koordinovat mzdovou a zaměstnavatelskou politiku

 • zvyšovat odbornou úroveň členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod.

 • podílet se na tvorbě a vydávání technických pravidel, pravidel praxe případně dalších normativních dokumentů majících vazbu na profesní záběr svazu a prosazovat je do legislativních předpisů České republiky

 • aktivně se podílet na činnosti evropských sdružení obdobného zaměření a obdobných cílů (jsme členy European Builders Confederation)

 • zabezpečit ustanovení zástupce svazu u kontrol prováděných státním orgánem u podnikatelského subjektu, který je členem svazu

 

Členové:

 • Stavebnictví a služby pro stavebnictví

 • Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení budov SPTZ.czNa straně zaměstnanců jak BP/Stavebnictví II.:

OS Stavba ČR

Odborový svaz Stavba ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

Svaz disponuje sítí regionálních pracovišť, která zajišťují servis pro základní a místní organizace svazu.

Výtah z programu OS Stavba ČR pro rok 2007-2010:

Kolektivní vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni je nejvýznamnější formou úpravy pracovních podmínek, zejména při postupující liberalizaci pracovního práva. OS proto bude • obhajovat odborová práva, zejména právo kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance, a důrazně vystupovat proti jakýmkoliv snahám toto právo omezovat,

 • usilovat o skutečné fungování bipartitního sociálního dialogu, o zvýšení vymahatelnosti a vynutitelnosti práva ve prospěch zaměstnanců,

 • usilovat o takovou úroveň kolektivních smluv vyššího stupně i podnikových kolektivních smluv, která zaručí zaměstnancům prosazení jejich oprávněných nároků,

 • vynakládat maximální úsilí směrem k plošnému rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně v odvětví a příbuzných oborech,

 • usilovat o trvalé zvyšování reálné mzdy.Sociální dialog je základním prostředkem k prosazování zájmů zaměstnanců, a to jak vůči zaměstnavatelům, tak vůči vládě a orgánům státní správy a samosprávy. OS proto bude: • podporovat prohloubení kontroly nad dodržováním pracovněprávní legislativy včetně kolektivních smluv,

 • usilovat o zachování kontrolních pravomocí odborových orgánů v této oblasti,

 • důsledně vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů hájících zájmy členů a zaměstnanců.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
 • Datum