Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Textilní-Oděvní-Kožedělný

Seřazené podle:
  • Datum

Textilní-Oděvní-Kožedělný

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Textil, Oděv:

Na straně zaměstnavatelů:

ATOK (Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu)

ATOK je sdružení podniků působících ve zpracovatelském odvětví (textilní a oděvní průmysl) vzniklé ze zákona č. 83/1990 Sb. Podporuje a organizuje aktivity posilující konkurenceschopnost odvětví, reprezentuje a hájí zájmy svých členů i celého oboru ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v ČR, EU a zahraničí. V současné době pracuje v odvětví textilního a oděvního průmyslu cca 60.000 pracovníků. ATOK je representativním sdružením odvětví, plní funkci konzultačního, poradenského a informačního centra, organizuje porady, školení, tuzemské i zahraniční stáže a odborné semináře a konference. ATOK má 5 pracovních týmů (Obchodní politika, Podpora společných marketingových produktů, Rozvoj lidských zdroje, Školský tým a Rozvoj členské základny), které tvoří a realizují společnou strategii odvětví. V současné době má ATOK 57 členů, z toho 1 se sídlem v Praze.

ATOK je partnerem pro kolektivní vyjednávání a pravidelně přijímá se svým sociálním partnerem (OS TOK) kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS).

ATOK je členem EURATEXu, sdružující textilní a oděvní asociace zemí EU, dále ITMF

(světová federace textilních asociací), IAF (světová federace oděvního průmyslu), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. ATOK je rovněž začleněnou vnitřní složkou Hospodářské komory ČR.

ATOK a její vedení má zkušenosti s realizací projektů jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Celkem se jako partner či koordinátor účastnil více jak desítky projektů – například:

  • Řídil projekt "Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním a oděvním průmyslu" v rámci OP RLZ v 2006-2008,

  • Řídil projekt se 16 zahraničními partnery v programu Leonardo I a II pod názvem Fashion School (16 jazyčný významový slovník)

  • Je nebo byl partnerem v projektech koordinovaných EURATEXem "e-Tex", Perfect Link,Cotton bleach, Nu Wave, Social dialog, atd.Na straně zaměstnanců:

Odborový svaz pracovníků  textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (dále OS TOK)

OS TOK je sdružením odborových organizací, jejichž členy jsou především zaměstnanci textilní, oděvní a kožedělné výroby a s ní souvisejících profesí. Jeho posláním je prosazovat a obhajovat odborová práva, dále profesní ekonomické, sociální a vzdělávací zájmy a potřeby. Předmětem činnosti OS TOK v souladu s jeho posláním je vedení sociálního dialogu a kolektivní vyjednávání, poradenství v oblasti pracovněprávní, ekonomické-mzdové, sociální, bezpečnosti práce, právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové a sociální, odborová výchova a vzdělávání a další činnosti.

Jako odborový svaz je sociálním partnerem na úrovní celého odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, pravidelně jednajícím se svým protějškem Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (dále ATOK). Uzavírá pravidelně kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) pro celé odvětví.

V současné době sdružuje OS TOK celkem 6 652 členů ve 160 organizacích v jednotlivých podnicích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Celkově je v odvětví zaměstnáno 60 000 osob.

 

OS TOK je členem Českomoravské konfederace odborových svazů, Mezinárodní federace pracujících textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ITGLWF). Na úrovni EU je členem Evropské odborové federace odvětví textilního, oděvního, kožedělného průmyslu (dále ETUF TCL), v jehož delegaci se účastní práce výboru pro evropský sociální dialog odvětví textil, oděvy.

 

OS TOK má zkušenosti s realizací projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je a byl zapojen do řady projektů jako účastník. Jako příklad lze uvést projekt sociálních partnerů ČR „Posilování sociálního dialogu“. Byl partnerem řady projektů evropských sociálních partnerů „Capacity Building of Social Dialogue in the New Member States“ „ Observatories for Employment and Training Needs in TCL Sector“ a „Development of a better expertise and capacity for anticipation, supervision and management of industrial changes/restructuring operations in the textile and clothing sector”.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum