Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Těžební průmysl

Seřazené podle:
 • Datum

Těžební průmyslPředstavení zapojených sociálních partnerů v odvětví Těžební průmysl:

Na straně zaměstnavatelů:

 

 

ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU (ZSDNP)Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) je nezávislá dobrovolná organizace reprezentující hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost. Svaz vznikl na ustavujícím zasedání v Ostravě v květnu roku 1990 a dnes sdružuje celkem 23 organizací s cca 33 000 pracovníky. Členy jsou akciové společnosti, státní podniky a další podnikatelské subjekty v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu a dále organizace stavební, strojírenské, rekultivační a další se vztahem k poradenství, průzkumu, projektování, úpravě a zhodnocování nerostných surovin. Svaz je členem Evropského výboru pro pevná paliva (CESCO), dnes EURACOAL. Základním cílem svazu je obhajoba a prosazování společných podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů při jednáních s představiteli státní správy, odborovými organizacemi a dalšími subjekty v i zahraničí. Za své poslání svaz považuje kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí při zachování sociálního smíru. K současným aktivitám svazu patří státní energetická koncepce, surovinová politika státu a legislativní normy, např. horní zákon atd.

Odborovými partnery ZSDNP jsou Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz horníků a energetiků, které jsou členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborové svazy zastupují zaměstnance a ze své podstaty usilují o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická hlediska práce, včetně její bezpečnosti a hygienické nezávadnosti.

Hlavními produkty členských organizací ZSDNP jsou energie a teplo, tříděné a energetické uhlí, hnědouhelné brikety a karbochemické produkty. Dále činnost prováděná hornickým způsobem. Společnosti se také věnují oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých průmyslovou činností. Relevantním trhem je trh v oblasti výroby energií, tepla, těžby, podzemních staveb, rekultivace životního prostředí, apod. Místem plnění je celá Česká republika a některé členské státy Evropské unie.Na straně zaměstnanců:

ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

(ODBOROVÝ SVAZ energetiky a hornictví)Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu je dobrovolným společenstvím odborových organizací, které jsou právnickými osobami; svaz působí v České republice.

Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a poskytování právní pomoci, včetně zastupování v soudním řízení, jakož i zabezpečování jejich kulturních a sportovních zájmů i rekreace.

Svaz usiluje o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická hlediska práce, včetně její bezpečnosti a hygienické nezávadnosti.

Svaz usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi v České republice, jakož i se stejně orientovanými odborovými organizacemi jiných států, aby se tak podílel na vytváření odborové jednoty přesahující rámec jednotlivých států, a to na principech odborářské solidarity a společenských zájmů.

Svaz je nezávislý na politických stranách, hnutích a podnikatelích.

V odborovém svazu PHGN je sdruženo 15 členských organizací.

Nejvyšším orgánem v období mezi sjezdy je sněm svazu, jehož členy je 55 delegátů. Statutárním a výkonným orgánem svazu je 18 členná rada svazu. Pro řešení některých specifických úkolů ustavil sněm svazu, popřípadě rada svazu, stálé poradní orgány a komise: • sociálně zdravotní komise,

 • komise pro učňovské školství,

 • komise důchodců

 • komise - grémium právníků a ekonomů

 • skupinu vyjednávačů KSVSČinnost svazu, jeho orgánů a poskytování servisu členům svazu provádí pracoviště svazu se sídlem v Praze. Zabezpečuje úkoly, které mu ukládá Sněm OS PHGN a Rada OS PHGN. Činnost pracoviště řídí předseda svazu. Statut pracoviště svazu včetně systemizace schválil I. mimořádný sněm svazu dne 12. 9. 2012.

TÉMA:

Společným postupem Sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“I. etapa projektu - realizace v letech 7/2013 - 6/2015Doložení potřeby:

 • viz. analýza potřebnosti, která je jako samostatná příloha součástí projektové žádosti (Příloha č. 005)

Cílem této přílohy projektové žádosti je podrobně popsat strukturu řešení daného tématu v odvětví Těžební průmysl. 1. Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni vytvořené bipartitní platformy (Benefit - Klíčová aktivita č. 01)Aktivita:

V rámci této klíčové aktivity budou doplněny personální kapacity na straně obou sociálních partnerů v odvětví Těžební průmysl.

Sociální partneři v odvětví Těžební průmysl budou pokračovat v pravidelném kontaktu obou stran a nastaví režim pro následnou realizaci dalších projektových aktivit. Jedná se o dlouhodobou činnost, která bude probíhat po celou dobu projektu. Naplánováno je cca 22 společných jednání sociálních partnerů a předpokládá se další pokračování i po ukončení projektu.Forma realizace:

 • pravidelná setkání pracovní skupinyCíl KA:

 • aktivní činnost pracovní skupiny pro vedení sociálního dialogu na úrovni BP na téma změny a dopady důchodového systému

Výstup KA:

 • funkční pracovní skupina = realizační tým bipartitní platformyRealizace KA: 7/2013 až 6/2015Vazba na rozpočet:

 • podíl osobních nákladů členů realizačního týmu (položky z kapitoly Osobní náklady obsahující označení BP/Těžební průmysl v názvu pozice)Složení pracovních skupin týmu BP/ Těžební průmysl a jejich zapojení do klíčových aktivit:Pozice v projektu:

forma prac. vztahu

úvazek

Zapojení do Klíčové aktivity

Zástupce Hlavního manažera pro BP/ Těžební průmysl

DPČ

0,5

KA01 až 06, 08*

BP/Těžební průmysl - Specialista pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnavatelů

DPČ

0,5

KA03,04, 08*

BP/Těžební průmysl - Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnavatelů

DPČ

0,5

KA 06, 08*

BP/Těžební průmysl - Expert pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnavatelů

DPČ

0,5

KA 03,04,05, 08*

BP/Těžební průmysl - Specialista pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnanců

DPČ

0,5

KA 03,04, 08*

BP/Těžební průmysl - Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnanců

DPČ

0,5

KA 06, 08*

BP/Těžební průmysl - Expert pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnanců

DPČ

0,5

KA 03,04,05,08

* účastní se KA08 formou úvodního metodického semináře hrazeného z nepřímých nákladů

 Zástupce Hlavního manažera pro BP/Těžební průmysl /pozice manažersko-administrativní/ - 0,5 úvazek.

Popis činnosti: řídí všechny aktivity platformy, je zodpovědný za jejich věcnou a formální správnost jak za stranu zaměstnavatelů (ZSDNP), tak za stranu zaměstnanců (OS PHGN), zodpovídá za časovou osu realizace projektu – část BP a je podřízen hlavnímu manažerovi celého projektu KZPS.

Personální kapacity za stranu zaměstnavatelů: 1. Specialista pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnavatelů /odborná pozice/ - 0,5 úvazek

 

Popis činnosti: obsahově připravuje, účastní se a vyhodnocuje v průměru 3-4 semináře za měsíc, rovněž konference, je garantem odbornosti za oblast sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, snaží se o udržení vytvořeného prostředí pro vedení bipartitního dialogu v odvětví na úrovni BP. Připravuje odborné podklady pro výběrová řízení, koordinuje práci expertních expertů po odborné a obsahové stránce a koordinuje aktivity se Specialistou pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému na straně zaměstnanců. Spolupracuje s Expertem pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnavatelů v rámci KA03, 04. Zodpovídá za plnění harmonogramu a po odborné stránce za závěrečnou redakci všech výstupů KA, ve kterých je zapojen. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin – informační prostředí - KZPS. 1. Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnavatelů /odborná pozice/ - 0,5 úvazek.Popis činnosti: zajišťuje komunikaci se zaměstnavateli s cílem zajistit sběr a zpracování potřebných dat na úrovni podniků. Připravuje, analyzuje a předkládá vstupní data zpracovateli demografické prognózy, dále zpracovává sekundární zdroje s vhodnými daty. Koordinuje aktivity s partnerem na straně zaměstnanců. Zodpovídá za plnění harmonogramu činností KA, ve kterých je zapojen. Připravuje odborné podklady pro výběrová řízení a připomínkuje podklady expertních expertů. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin BP - prognózy - KZPS. 1. Expert pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnavatelů /odborná pozice/- 0,5 úvazekPopis činnosti: připravuje, zpracovává a vyhodnocuje strukturované rozhovory s vybranými účastníky, připravuje a zpracovává reprezentativní vzorek firem pro sociální audit v odvětví, dále se účastní jednání v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, snaží se o udržení vytvořeného prostředí pro vedení bipartitního dialogu v odvětví na úrovni BP. Podílí se na přípravě odborné podkladů pro výběrová řízení, koordinuje práci expertních expertů po odborné a obsahové stránce a koordinuje aktivity s Expertem pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví na straně zaměstnanců. Spolupracuje se Specialistou pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnavatelů na činnostech v rámci KA03 a 04. Zodpovídá po odborné stránce za závěrečnou redakci všech výstupů KA, ve kterých je zapojen. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin – informační prostředí - KZPS.Personální kapacity za stranu zaměstnanců: 1. Specialista pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnanců /odborná pozice/ - 0,5 úvazek

 

Popis činnosti: obsahově připravuje, účastní se a vyhodnocuje v průměru 3-4 semináře za měsíc, rovněž konference, je garantem odbornosti za oblast sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, snaží se o udržení vytvořeného prostředí pro vedení bipartitního dialogu v odvětví na úrovni BP. Připravuje odborné podklady pro výběrová řízení, koordinuje práci expertních expertů po odborné a obsahové stránce a koordinuje aktivity se Specialistou pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému na straně zaměstnavatelů. Spolupracuje s Expertem pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnanců v rámci KA03, 04. Zodpovídá za plnění harmonogramu a po odborné stránce za závěrečnou redakci všech výstupů KA, ve kterých je zapojen. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin – informační prostředí - ČMKOS. 1. Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnanců /odborná pozice/ - 0,5 úvazek.Popis činnosti: zajišťuje komunikaci s odborovými organizacemi s cílem zajistit sběr a zpracování potřebných dat na úrovni podniků. Připravuje, analyzuje a předkládá vstupní data zpracovateli demografické prognózy, dále zpracovává sekundární zdroje s vhodnými daty. Koordinuje aktivity s partnerem na straně zaměstnavatelů. Zodpovídá za plnění harmonogramu činností KA, ve kterých je zapojen. Připravuje odborné podklady pro výběrová řízení a připomínkuje podklady expertních expertů. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin BP - prognózy - ČMKOS. 1. Expert pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví za stranu zaměstnanců /odborná pozice/ - úvazek 0,5 úvazekPopis činnosti: připravuje, zpracovává a vyhodnocuje strukturované rozhovory s vybranými účastníky, připravuje a zpracovává reprezentativní vzorek firem pro sociální audit v odvětví, dále se účastní jednání v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, snaží se o udržení vytvořeného prostředí pro vedení bipartitního dialogu v odvětví na úrovni BP. Podílí se na přípravě odborné podkladů pro výběrová řízení, koordinuje práci expertních expertů po odborné a obsahové stránce a koordinuje aktivity s Expertem pro vedení strukturovaných rozhovorů a vytvoření representativního vzorku firem za odvětví na straně zaměstnavatelů. Spolupracuje se Specialistou pro vedení sociálního dialogu a problematiku důchodového systému za stranu zaměstnanců na činnostech v rámci KA03 a 04. Zodpovídá po odborné stránce za závěrečnou redakci všech výstupů KA, ve kterých je zapojen. Je podřízen Vedoucímu pracovních skupin – informační prostředí - ČMKOS.

.

 1. Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem (Benefit - Klíčová aktivita č. 02)Aktivita:

V rámci této klíčové aktivity budou doplněny technické kapacity na straně obou sociálních partnerů v odvětví Těžební průmysl. Znamená to doplnění stávajícího technického vybavení členů realizačního týmu pro práci s cílovou skupinou. Jedná se o 2 notebooky včetně SW pro realizaci informačních seminářů v regionech.Forma realizace:

 • Nákup notebooků včetně SWCíl KA:

 • technická připravenost pro práci s cílovou skupinou

Realizace KA: 7/2013 až 8/2013Rozpočet KA za BP: 41.300,- KčVazba na rozpočet:

 • náklady na zařízení a vybavení pro práci s cílovou skupinou jsou uvedeny v kapitole č. 3 Zařízení a vybavení v položce 03.01.01.01 částkou 2 x 16.100,- Kč a v položce 03.02.01.01 částkou 2 x 4.550,- Kč. 

 1. Vytvoření Informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti cílové skupiny na změny v důchodovém systému (Benefit- klíčová aktivita č. 03)Aktivita:

Tvůrci projektu si při jeho zpracování v praxi ověřili, že odvětví jako celek, ani jeho representanti jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců nejsou na tato změny myšlenkově připraveni. Bylo by neúměrným rizikem realizovat tento projekt v situaci, kdy by se jeho výstupy měly implementovat do prostředí, které není o těchto změnách dostatečně srozumitelně informováno a příznivě nakloněno.Z tohoto poznání vyplynula potřeba zařadit do projektu aktivitu, jejímž cílem bude vysvětlit všem aktérům v odvětví (v této fázi především zástupcům s rozhodovacími pravomocemi) souvislosti i nutnost včasné přípravy na změny a dopady související s důchodovou reformou, resp. se stárnutím pracovní síly, jejím udržením na pracovním trhu a zvládnutí požadavků na výkonnost a pracovní pozici ve vyšším věku.K realizaci této etapy (KA) s ohledem na čas a finanční náklady navrhujeme kombinaci:

 • 25 x informačních seminářů jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců, s vybranými účastníky v každém odvětví (sociální partneři stanoví vzorek firem v odvětví tak, aby se naplnil předpoklad hlavního pokrytí). Tento krok by měl přinést jistotu, že ve většině firem bude dosaženo žádoucí úrovně informovanosti na obou stranách sociálního dialogu, tj. celkem 50 seminářů v rámci BP/Těžební průmysl

 • zbývající část cílové skupiny bude odpovědnými členy realizačního týmu oslovena přímo a to elektronickou formou (přenos informačních materiálů, on-line dotazník apod.)

 • jelikož na úspěšnosti této etapy projektu bude z velké části záviset i úspěšnost následujících etap, navrhují autoři projektu ověřit si úroveň informovanosti metodou řízených rozhovorů na vybraném vzorku firem. Tato etapa bude mít funkci zpětnovazební smyčky, aby realizátoři projektu mohli výsledkům řízených rozhovorů přizpůsobit aktivitu „odvětvovou konferenci“. Přepokládáme, že každá platforma (odvětví) provede cca 20 řízených rozhovorů.

 

Forma realizace:

 • převážně regionální jednodenní informační semináře k důchodové reformě pro CS v odvětví Těžební průmysl

 • vedení strukturovaných/řízených rozhovorů s vybranými účastníky pro zjištění úspěšnosti realizace KA03 a efektivní realizaci KA05

Cíl KA:

 • vytvoření informačního prostředí a informačních nástrojů pro CS pochopení problematiky důchodové reformy (informační semináře a materiály)Výstup KA:

 • jednotný informační materiál pro každou platformu (odvětví) vysvětlující souvislosti nutnost včasné přípravy na důchodovou reformu.

 • šablona Strukturovaného rozhovoru

 • vyhodnocení zpětné vazby (strukturovaných rozhovorů)Realizace KA: 9/2013 až 10/2014Rozpočet KA za BP:1.348.500,- KčVazba na rozpočet:

 • informační semináře pro 750 účastníků, viz položka rozpočtu 04.04.03

 • informační materiály cca o 5-ti stranách pro 750 účastníků seminářů, viz položka rozpočtu 04.01.03

 • náklady na 2 externí odborníky v celkové výši 216.000,- Kč (2 exp. * á 9.000 Kč * 12 měsíců) jsou uvedeny v položce 01.03.06, kteří se účastn&

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
 • Datum