Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Kultura

Seřazené podle:
 • Datum

Kultura

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Kultura:

Na straně zaměstnavatelů:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)

vytváří podle potřeb a zájmu svých členů sekce, komise, kluby, pracovní a tvůrčí skupiny. Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v sekcích, v odborných komisích, v klubech a v pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni. Jejich složení, program a náplň činnosti schvaluje na celostátní úrovni VV, na regionální úrovni příslušný regionální výbor SKIP.

SKIP sdružuje na 1 508 členů a je organizován na regionálním principu. Má 14 odborných sekcí. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven, klub tvořivých knihovníků) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.

 • Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

 • SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

 

 

Asociace profesionálních divadel ČR (APD)

Předmětem činnosti a cílem asociace je vzájemná spolupráce a pomoc všech členů. Asociace se zabývá otázkami společného zájmu. Asociace je organizací zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby a je:

 

 • registrovaným zaměstnavatelským svazem.

 • členem Unie zaměstnavatelských svazů.

 • členem organizace PEARLE* - Performing Arts Employers Associations League Europe.

Cíle Asociace profesních divadel se uskutečňují zejména: 1. společnými konzultacemi statutárních zástupců a poskytováním informací z činnosti

jednotlivých divadel

 1. výměnou zkušeností z jednání divadel s orgány státní správy a samosprávy

 2. návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel při jednání s orgány státní správy a

samosprávy zvláště tam, kde je pro další činnosti divadel bezprostředně nutné

 1. návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel ve vnitřních otázkách jednotlivých divadel.

Asociace při své činnosti spolupracuje i s jinými orgány a organizacemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel.

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS)

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky je právnickou osobou – zájmovým sdružením právnických osob podle §20f - §20j Občanského zákoníku. Navazuje na činnost občanského sdružení Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, které bylo založeno v dubnu 1996. Jejími členy jsou všechny profesionální orchestry s právní subjektivitou na území České republiky a Český filharmonický sbor Brno. Smyslem činnosti Asociace je prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými organizacemi působícími v orchestrech a sborech a obecný zájem na kultivaci veřejné sféry a duchovního života v České republice. Asociace je členem Unie zaměstnavatelských svazů, úzce spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR, Asociací profesionálních divadel ČR a Svazem evropských asociací zaměstnavatelů živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu.Na straně zaměstnanců:Odborový svaz pracovníků knihoven

OS sdružuje cca 1300 členů v 39 základních organizacích ve veřejných knihovnách v celé ČR, poskytuje svým členům mimo jiné právní ochranu ve věcech pracovního práva, BOZP, zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání, při jednáních s vládou, samosprávou, zřizovateli atd.

Je členem ČMKOS, činnost mezi sjezdy řídí 11ti členný republikový výkonný výbor. 

Herecká asociace (HA)

Herecká asociace je nezávislou profesní odborovou organizací s působností na území České republiky a je členem mezinárodní herecké asociace FIA.

Herecká asociace realizuje svou činnost prostřednictvím místních poboček a individuálních členů a usiluje o vytváření stále lepších podmínek pro jejich činnost

Posláním a cílem činnosti Herecké asociace je zejména ochrana a prosazování: 1. profesních práv členů nejen ve všech rozhodujících oblastech společenského života, ale i směrem k orgánům a institucím určujícím podmínky pro realizaci těchto práv

 2. profesních zájmů členů v oblasti pracovněprávní a sociální

 3. práv výkonných umělců v oblasti užití jejich uměleckých výkonů, s cílem odstranit případnou ekonomickou a právní diskriminaci ve všech oblastech užití těchto výkonů

 4. jevištního dramatického umění, jako jednoho ze základních atributů národního kulturního dědictví

 5. zájmů výkonných umělců i tím, že realizuje vlastní akce a projekty s cílem zpřístupnit oblast dramatických umění i běžnému divákovi

 6. profesních zájmů členů Herecké asociace i v rámci mezinárodních organizací sdružujících výkonné umělce a to včetně rozšiřování této mezinárodní spolupráceHerecká asociace dále usiluje o podporu veškeré činnosti zaměřené na zvyšování úrovně a četnosti vytvářených uměleckých výkonů tak, aby nejen divadlo zůstalo i nadále dosažitelnou součástí národní kultury, a jako takové bylo vnímáno i širokou veřejností.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
 • Datum